Algemene opmerkingen m.b.t. sportweddenschappen

(laatste update: 5 oktober 2017)

A Algemene opmerkingen

A1 Basisregels

A1.1 Partijen:

De partijen die bij iedere weddenschap betrokken zijn; aan de ene kant de onderneming, en aan de andere kant de klant (hierna te noemen "de gebruiker").

A1.2 Wie mag er niet wedden:

Weddenschappen op bestelling en van bookmakers en weddenschapsagenten zijn niet toegestaan. Inleggen op evenementen waaraan de gokker deelneemt ("deelnemen" in deze zin slaat op personen die betrokken zijn als sporter, atleet, eigenaar, trainer of functionaris van een deelnemende club), of in opdracht van een deelnemer aan het evenement is niet toegestaan. Als uitbreiding daarop, mogen weddenschappen op een (beker-)competitie of andere evenementen, waaraan de betreffende club/organisatie meedoet, niet worden geplaatst door of in opdracht van personen die als deelnemer van het betreffende evenement worden aangemerkt. Bij overtreding van deze regels behoudt de onderneming het recht het uitbetalen van eventueel gewonnen prijzen en al geïnvesteerde inzetten te weigeren en om weddenschappen te annuleren. De onderneming is niet verantwoordelijk voor het feit dat de gebruiker onderdeel uitmaakt van één van de genoemde groepen. Dit betekent dat de onderneming gerechtigd is die maatregelen te nemen op enig moment nadat bekend geworden is dat de gebruiker onderdeel uitmaakt van één van de genoemde groepen.

A1.3 Onbekend resultaat:

De weddende persoon verklaart het resultaat van het evenement niet te kennen tijdens het plaatsen van de respectievelijke weddenschap.

A1.4 Dubbelzinnige weddenschappen:

De onderneming behoudt het recht een deel of het geheel van een weddenschap te weigeren en dubbelzinnige weddenschappen ongeldig te verklaren.

A1.5 Verantwoordelijkheid/gegevensverwerking:

De onderneming draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de invoer-, transmissie-, en/of evaluatiefouten. Meer bepaald houdt de onderneming zich het recht voor klaarblijkelijke fouten recht te zetten in de invoer van weddenschappen en/of de evaluatie van wedresultaten (bijv. verwarring van kansen of resultaten, teams enz.), zelfs achteraf of de betreffende weddenschappen ongeldig te verklaren.

De onderneming is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid of het up-to-date zijn van de aangeleverde informatiediensten, bijvoorbeeld resultaten, verzonden via e-mail en sms onder andere. Verder is de onderneming ook niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de live scores, statistieken en de tussenresultaten bij L!VE wedden.

De onderneming behoudt zich het recht voor weddenschappen te annuleren, zelfs achteraf indien een dergelijke weddenschap werd gewonnen door de klant, ten gevolge van een technische fout of vergissing, en de onderneming de technische fout(en) kan aantonen aan de hand van technische verslagen. De bewijslast voor een technische fout of vergissing ligt bij de onderneming. In dit geval wordt de inzet van de weddenschap of het spel teruggestort op de account van de speler. De onderneming behoudt zich het recht voor, iedere gebruiker die opzettelijk profiteert van technische of administratieve fouten bij het uitvoeren van de betaling voor alle hieruit voortvloeiende schade jegens de onderneming aansprakelijk te stellen.

Een inzet is exclusief een respectievelijk bedrag, bevestigd en aangegeven door de onderneming

A1.6 Geen georganiseerde weddenschappen:

Klanten dienen hun aanvraag voor een weddenschap in te dienen als individu. Herhaaldelijke aanvragen met dezelfde selecties van dezelfde of verschillende klanten kunnen daaropvolgend ongeldig verklaard worden. Zelfs nadat het officiële resultaat van de gerelateerde selecties al bekend is, kunnen weddenschappen ongeldig verklaard worden als de onderneming vermoedt dat klanten samen of als syndicaat handelen, of dat de weddenschappen in kwestie geplaatst zijn door één of meer klanten binnen een korte tijdsperiode.

A1.7 Wedbedrog en Manipulatie van de spellen:

Indien de onderneming het vermoeden heeft van manipulatie, behoudt het zich het recht voor om naar eigen dunken:

 1. het aanbod van een evenement of serie evenementen of bijbehorende markten te suspenderen; en
 2. uitstellen en/of inhouden van betaling bij elke evenement of serie evenementen of bijbehorende markten totdat de integriteit van dergelijke evenement of serie evenementen bevestigd is door de betreffende sportfederatie.

Tevens, wanneer een actieve evenement-manipulatie is bevestigd en heeft plaatsgevonden op een evenement of serie evenementen van de betreffende sportorganisaties, behoudt de onderneming zich het recht voor om in volledige discretie alle weddenschappen voor deze evenementen te suspenderen, ofwel een bepaald individu van het hebben van voorkennis of informatie of een individu waarvan de onderneming redelijkerwijze denkt dat zij/hij verbonden is, samenwerkt of op enige manier in verband gebracht kan worden met een dergelijk persoon.

Bij verdachtmaking van wedbedrog of manipulatie van spellen behoudt de onderneming zich het recht voor om de door u opgeslagen gegevens door te geven (inclusief informatie over de weddenschappen die verband houden met de verdachtmakingen) aan sportorganisaties, overheidinstanties of andere derden die met opheldering van de verdachtmakingen belast zijn.

A1.8 Leeftijd en handelingsbekwaamheid:

Voor het inzetten van een weddenschap of het deelnemen aan een spel, verklaart de gebruiker dat hij de minimumleeftijd voor deelname aan dat spel bereikt heeft, volgens de respectievelijke nationale wetgeving en dat de gebruiker beschikt over de benodigde handelingsbekwaamheid.

A2 Inzetten

A2.1 Inzetlimieten

Iedere gebruiker bepaalt zelf hoeveel hij inzet, met uitzondering van de beperking die wordt opgelegd door winstlimieten in overeenstemming met de berekening van prijzengeld en mogelijke inleglimieten.

A2.2 Heffing op winst voor betaling van belasting op sportweddenschappen voor klanten in Duitsland

De Duitse wetgever heeft op 1 juli 2012 een belastingheffing ingevoerd op inzetten van sportweddenschappen. Deze belasting bedraagt volgens § 17 van de Wet op paardenrennen en loterijen 5% van de inzet. Klanten met gewonnen weddenschappen wordt een belasting berekend, dit bedrag wordt afgetrokken van de winst. Dit betrag bedraagt 5% van de bruto winst (inzet vermenigvuldigd met de quotering). Na aftrek van de belasting van de bruto winst houdt de speler de netto winst over. De belasting geldt voor klanten wiens permanente woonplaats in Duitsland is alsook klanten die ten tijde van het afsluiten van de weddenschap zich in Duitsland bevinden. Dit is niet van toepassing wanneer klanten weddenschappen plaatsen wanneer zij zich niet ophouden in Duitsland ten tijde van het plaatsen van de weddenschap. Bij het toekennen van de belasting mag de onderneming gebruik maken van geolocatie technologie voor het bepalen van de huidige locatie van de klant ten tijde van het plaatsen van een weddenschap en deze informatie opslaan voor het gebruik van het berekenen van de belasting en audits van de financiële autoriteiten. Tevens is de onderneming vereist deze informatie vrij te geven wanneer hier door overheden om wordt verzocht.

A2.3 Saldo account

Een voorwaarde voor het effectief plaatsen van een weddenschap is dat er, voor het sluiten van de acceptatie van de weddenschappen, onderhevig aan onderstaande paragraaf 2.4, voldoende saldo op de account moet staan om de inzet te dekken wanneer rekening gehouden wordt met een mogelijke belastingheffing zoals omschreven onder A2.2.

A2.4 Volledige dekking

Als het saldo op de account niet volledig dekkend is en het verschil wordt niet op tijd gestort, dan worden aanbiedingen om de weddenschap te plaatsen alleen door de onderneming geaccepteerd in de toestand waarin ze ontvangen zijn, zolang de wedaccount voor iedere individuele weddenschap volledig gedekt is.

A2.5 Gedeeltelijke dekking

Als de inzet voor een weddenschap slechts gedeeltelijk gedekt is door het saldo op de rekening, dan wordt geacht dat de weddenschap geplaatst is met een inzet die overeenkomt met het resterende saldo op de account.

A3 Een weddenschap plaatsen

A3.1 Bevestiging:

Een weddenschap is geaccepteerd als de onderneming deze bevestigd heeft. Een weddenschap is bevestigd als deze verschijnt in de account van de klant onder "Mijn weddenschappen". In een aantal uitzonderlijke gevallen kunnen vertragingen optreden. Als er een meningsverschil ontstaat over de tijd waarop een weddenschap is ingezet, dan geldt de tijd waarop de weddenschap door de onderneming bevestigd is. Als de klant om welke reden dan ook geen bevestigingsbericht ontvangt, dan is de weddenschap nog steeds bevestigd als deze wordt weergegeven in de account van de klant onder "Mijn weddenschappen". In alle gevallen gaat de onderneming ervan uit dat de klant de "Voorwaarden" van het bedrijf accepteert als de klant een weddenschap inzet.

A3.2 Ongeldige weddenschappen:

Als een weddenschap "ongeldig" of "geannuleerd" (bijv. annulering van het weddenschapsevenement) verklaard wordt, dan wordt deze weddenschap gezien als "gewonnen" met quoteringen van 1.00. Voor individuele (enkele) weddenschappen, betekent dit dat de gebruiker het bedrag van zijn inzet terug ontvangt. In een weddenschap met meerdere inleggelden betekent dit dat de totale quoteringen worden aangepast en dat de weddenschap nog steeds gewonnen kan worden als alle andere weddenschappen daarin ook gewonnen worden.

A3.3 Laat inleggen:

Als de weddenschap om wat voor reden dan ook wordt ingezet na aanvang van het evenement, dan is de weddenschap ongeldig (dit geldt niet voor live-wedden). De weddenschap wordt aangemerkt als "gewonnen" met behulp van quoteringen van 1.00. Voor "live-wedden" zijn weddenschappen die door de onderneming ontvangen worden na de uitslag van een respectievelijke weddenschap bepaald is, ongeldig, en worden aangemerkt als "gewonnen" met behulp van quoteringen van 1.00.

A3.4 Deadline:

De deadline voor het plaatsen van weddenschappen wordt in ieder afzonderlijk geval vastgesteld door de onderneming.

A3.5 Acceptatie deadline:

De onderneming behoudt het recht acceptatie van een weddenschap te weigeren zonder opgaaf van redenen.

A3.6 Geaccepteerde weddenschappen:

Weddenschappen die binnen de vastgestelde tijd geplaatst en geaccepteerd worden, met uitzondering van de gevallen die vermeld worden in de Voorwaarden, mogen niet worden ingetrokken of veranderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker te controleren of alle gegevens van zijn weddenschap correct zijn.

A3.7 Vervroegde informatie over resultaat:

Als tijdens de periode van acceptatie van weddenschappen informatie bekend wordt waardoor de uitslag van de weddenschap bepaald kan worden, wordt de deadline voor acceptatie van weddenschappen opnieuw door de onderneming ingesteld, of de weddenschap wordt geannuleerd. Geannuleerde weddenschappen worden als "gewonnen" aangemerkt met een quotering van 1.00.

A3.8 Fouten:

De onderneming is niet verantwoordelijk voor typ-, overdrachts- en/of evaluatiefouten. In het bijzonder behoudt de onderneming het recht evidente fouten te corrigeren, zelfs na het evenement, bij de invoer van weddenschappen en/of de evaluatie van weddenschapsresultaten (bijv. met betrekking tot quoteringen, met betrekking tot teams, met betrekking tot evenementen) of betreffende weddenschappen nietig te verklaren. De onderneming aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor correctheid, volledigheid, of het up-to-date zijn van de geboden informatiediensten, bijvoorbeeld live scores en resultaatberichten die verzonden worden via e-mail of sms. De inzet is exclusief het bedrag dat bevestigd en genoteerd is door de onderneming. Als het foute evenement/de foute markt geannuleerd wordt, zijn alle weddenschappen ongeldig, en worden als "gewonnen" aangemerkt met quoteringen van 1.00, inzetten met FreeBets uitgezonderd. Overige informatie over FreeBet kunt u hier vinden.

A4 Prijzengeld berekenen

A4.1 Berekening:

Bij weddenschappen met vastgestelde quoteringen wordt het prijzengeld berekend door de inzet te vermenigvuldigen met de voorgeschreven kansen.

Bij klanten die ten tijde van het afsluiten van de weddenschap ofwel woonachtig zijn of zich voornamelijk ophouden in Duitsland en zich ten tijde van het afsluiten van de weddenschap aanwezig zijn in Duitsland, wordt een aftrek berekend over de winst voor een bijdrage aan de belasting op sportweddenschappen volgens de aanwijzingen onder A.2.2.

Bij live-weddenschappen kan de klant alle veranderingen van de quoteringen gedurende het plaatsen van de weddenschap accepteren. Onder veranderingen in de quoteringen wordt verstaan het verschil tussen de quotering van de gekozen tip in het wedstrookje en de quotering van de weddenschap die wordt geaccepteerd door bwin. De huidige quoteringen worden weergegven in het bevestigingsbericht van de weddenschap. Wanneer de klant geen bevestigingsbericht van de weddenschap ontvangt, dan blijft de weddenschap geldig als deze getoond wordt in "Mijn weddenschappen" op de wedaccount.

Meer informatie kunt u vinden op het wedstrookje bij de live-weddenschappen.

A4.2 Uitbetalen:

Prijzengeld wordt slechts uitbetaald tot een maximum van de winstlimiet (zie paragraaf "A.4.3" en "A.4.4"). Als de speler een weddenschap plaatst waarvan de betaling de winstlimiet overschrijdt, is de onderneming niet aansprakelijk voor het overschrijdende bedrag. In dit geval wordt de betaling van het prijzengeld overeenkomstig aangepast. Dit is ook van toepassing als de ondereneming de persoon die wedt niet heeft gewaarschuwd voor mogelijke overschrijding van de winstlimiet ten tijde van het plaatsen van de weddenschap.

A4.3 Winstlimieten:

De winstlimieten voor weddenschappen met echt geld zijn als volgt:

A4.3.1 Per speler per week:

De winstlimieten zijn per speler per week (van maandag 0.00 uur tot zondag 23.59 uur) als volgt: € 250.000.

Deze limieten zijn slechts benaderingswaarden en zijn onderhavig aan de schommeling van de wisselkoersen.

A4.3.2 Per speler per weddenschap:

De winstlimieten voor iedere speler per aangeboden weddenschap zijn als volgt: EUR 10,000.

Deze limieten zijn slechts benaderingswaarden en zijn onderhavig aan de schommeling van de wisselkoersen. Als blijkt dat een speler meerdere accounts heeft geopend en daarmee weddenschappen geplaatst heeft die in strijd zijn met de Algemene voorwaarden en de onderneming besluit niet alle gerelateerde weddenschappen te annuleren, dan geldt de winstlimiet voor het totaal van het prijzengeld dat gewonnen wordt met deze weddenschappen.

A4.4 Verschillende winstlimieten:

De onderneming behoudt het recht winstlimieten te bepalen die afwijken van de winstlimieten die zijn vastgesteld in paragraaf "A4.3.1" en "A4.3.2" en/of specifieke winstlimieten te bepalen voor individuele spelers.

A4.5 Speciale winstlimieten

Er zijn speciale winstlimieten van toepassing voor weddenschappen die vóór de wedstrijd (Pre Match betting) worden afgesloten bij bepaalde sporten, evenementen, wedsoorten en deze limieten worden als volgt bepaald:

Sport League/Competitie (ALLEEN PRE-MATCH – ALLES LIVE WEDDEN €10.000) Wedsoort (alle soorten weddenschappen die van toepassing zijn op de wedstrijden gelden alleen voor resultaten na reguliere speeltijd en niet voor specifieke periodes) Limiet
Voetbal
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division(ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Champions League (Group Stages and beyond)
 • International World Cup and European Championships (Final Stages)
 • 1X2
 • League of toernooiwinnaar (ALLEEN aangegeven competities)
EUR 250.000
 • Handicap
 • Totaal aantal doelpunten (ALLEEN aangegeven competities)
EUR 100.000
Tennis
 • Grand Slam Events (Australian, French and US Opens, Wimbledon)
 • 1 2
 • Toernooiwinnaar (ALLEEN bij Grand Slam evenementen)
EUR 100.000
Basketbal
 • NBA
 • 1 2
 • Handicap
 • Kampioen
EUR 250.000
 • Totaal aantal punten
EUR 100.000
 • Euroleague
 • 1 2
 • Handicap
 • Toernooiewinnaar
8ADD078B-BC7C-4812-AA56-AAE199FD2D9B/LabelCurrency 100.000
IJshockey
 • NHL
 • 1 2
 • 1 x 2
 • Stanley Cup winnaar
EUR 250.000
 • Totaal aantal punten
EUR 100.000
Honkbal
 • MLB
 • 1 2
 • World Series Winnaar
EUR 250.000
 • Totaal aantal runs
EUR 100.000
American Football
 • NFL
 • 1 2
 • Handicap
 • Superbowl winnaar
EUR 250,000
 • Totaal aantal punten
EUR 100,000

Multi weddenschappen: Wanneer verschillende winstlimieten van toepassing zijn op de keuzes van een multi weddenschap, dan is de laagste winstlimiet de relevante limiet voor de multi weddenschap.

Wanneer winsten worden bijgeschreven op de account van de winnaar die hoger zijn dan de hierboven aangegeven limieten, dan behoudt de onderneming het recht om het deel van het bedrag dat de limiet overschreidt, terug te eisen.

A4.6 Verlaagde inzet:

Als een gebruiker een aantal dezelfde weddenschappen doet (ook de combinatie van enkelvoudige en meervoudige weddenschappen), waarvan het totale prijzengeld de winstlimiet overschrijdt zoals die omschreven is in paragraaf "A4.3" of "A4.4", dan heeft de onderneming het recht de inzet te verlagen, zodat deze overeenstemt met de winstlimieten.

A4.7 Bescherming verlies door speler:

Als een speler 5.000 euro of meer verliest binnen een periode van vier weken, dan behoudt de onderneming het recht gepaste maatregelen te nemen om de speler te behoeden voor verdere verliezen.

A5 Live Video

Het gedeelte met live-weddenschappen biedt regelmatig videostreams met live dekking van sportevenementen. Hier vindt u de Algemene Voorwaarden.

B Resultaat weddenschap

B1 Veelgebruikte wedregels

B1.1 Specifieke sportregels (B2):

Er bestaan uitzonderingen of variaties op deze regels voor bepaalde sporten en weddenschappen. De weddende persoon dient daarom altijd de sportspecifieke regels van iedere sport, die gevonden kunnen worden onder “Speciale regels ” te lezen. Deze sportspecifieke regels gelden boven de algemene weddenschapsregels.

B1.2 All bets stand:

Tenzij anders vermeld, in onderstaande uitzonderingen, in de weddenschap of in de speciale regels van iedere sport, is het principe "all bets stand" van toepassing op alle weddenschappen. Dit betekent dat als de deelnemer (of team, paard, etc.) waarop de weddenschap geplaatst is, om welke reden dan ook niet deelneemt, de weddenschap verloren is als het evenement waarop gewed is, wel plaatsvindt. Bij hoge uitzondering kunnen weddenschappen ongeldig verklaard worden, met name in de volgende gevallen:

 • Het evenement/toernooi wordt geannuleerd.
 • Het evenement/toernooi wordt ongeldig verklaard.
 • De plaats wordt veranderd.
 • Het evenement/toernooi wordt onderbroken of uitgesteld en wordt niet later gehouden wordt dan 72 uur na de originele startdatum.
 • Live weddenschappen: Als er, bij live weddenschappen (zie ook regel B1.8), een "non-runner" is, dan zijn alle weddenschappen in deze selectie ongeldig.
 • Head to Head-weddenschappen (H2H): Als één of meer deelnemers zich terugtrekken voordat ze aan het evenement/toernooi zijn begonnen.

B1.3 Volgorde van teams bij noteringen:

In het algemeen is de volgorde van de teams bij de noteringen gebaseerd op het officiële programma van de betreffende competitie. In uitzonderlijke gevallen kan het officiële uit-team van een evenement echter genoteerd staan als het thuis-team. “All bets stand” is nog steeds van toepassing.

B1.4 Besliste weddenschappen:

Alle weddenschappen die al beslist zijn (dat wil zeggen dat de uitkomst al bepaald is) zijn geldig en worden overeenkomstig afgehandeld, ongeacht op enig tijdstip daarna volgend uitstel of afstel van het evenement/toernooi.

B1.5 Aanpassing (24-uursregel):

De onderneming erkent alleen die resultaten die bereikt zijn op het speelveld of speelplatform. Resultaten die voortvloeien uit disciplinaire maatregelen van een sportrechtbank of andere rechtbank worden niet in overweging genomen. In het geval van overtreding van sportwetten behoudt de onderneming het recht het prijzengeld te bevriezen en betaling in te houden.

Uitzondering: Alle weddenschappen die zich richten op de uiteindelijke uitslag van het evenement/toernooi worden afgehandeld nadat het officiële resultaat is uitgegeven door de gezaghebbende autoriteit van de respectievelijke sportbond/ het sportevenement. Dit gebeurt meestal direct na afloop van het evenement. Als het officiële resultaat binnen 24 uur na afloop van het evenement wordt veranderd door de respectievelijke verantwoordelijke bond, dan behoudt de onderneming het recht de betaling overeenkomstig aan te passen (dat wil zeggen dat al uitbetaald prijzengeld ongedaan gemaakt wordt, waarna de weddenschappen afgehandeld worden volgens het aangepaste resultaat). Als een evenement/toernooi om welke reden dan ook niet voltooid wordt (bijv. slecht weer, problemen met het publiek, enz.), maar er wordt binnen 24 uur een officieel resultaat afgegeven door de verantwoordelijke bond, dan worden alleen weddenschappen op de winnaar van het evenement/toernooi overeenkomstig de weddenschap afgehandeld. Als er binnen 24 uur na afloop van het evenement geen uitslag wordt afgegeven door de verantwoordelijke bond, dan worden alle weddenschappen die ten tijde van afgelasting niet voltooid zijn, ongeldig verklaard. Dit geldt ook voor lange termijnweddenschappen. Veranderingen aan plaatsingen die binnen 24 uur na afloop van het evenement worden gemaakt, om welke reden dan ook, worden niet in overweging genomen als de uitkomst van de weddenschap wordt vastgesteld.

B1.6 Uitstelregel:

Voor alle geannuleerde of uitgestelde wedevenementen geldt dat alle weddenschappen die vóór de geplande start van het evenement zijn geplaatst, ongeldig worden verklaard. Alle weddenschappen voor wedstrijden die zijn verplaatst naar een tijdstip vóór de geplande starttijd van het evenement en die op dezelfde dag plaatsvinden (lokale tijd) blijven staan. De enige uitzonderingen zijn wedstrijden die plaatsvinden binnen een vast toernooitijdskader, bijv. Olympische Spelen, Finales Europese Kampioenschappen, Finale Wereldkampioenschappen, Roland Garros, Wimbledon, enz. Daarbij blijven de weddenschappen staan (dit geldt niet voor kwalificatiewedstrijden die niet van tennis zijn, die buiten de vaste toernooitijdskader plaatsvinden). Zie Individuele sportregels voor overtreffende regels. Als de startdatum van een evenement niet bekend is op het moment dat de weddenschap wordt aangeboden, dan krijgt dit evenement de notitie "datum nog te bevestigen". Voor al deze evenementen en markten wordt de juiste startdatum ingevuld zodra deze bekend is. Weddenschappen op dit soort evenementen zijn geldig, zelfs als de veronderstelde startdatum niet overeenkomt met de werkelijke startdatum.

B1.7 Meervoudige weddenschappen:

B1.7.1 Niet alle deelnemers:

Als in een meervoudige weddenschap de deelnemer waarop de weddenschap geplaatst is niet deelneemt aan het evenement (met uitzondering van het principe "all bets stand" (B1.2)), of als één van de geselecteerde evenementen wordt afgelast, verlaten of geannuleerd of om andere redenen niet plaatsvindt, en de respectievelijke evenementen waarop gewed is niet binnen 72 uur gehouden worden, dan worden deze weddenschappen geëvalueerd als "gewonnen" tegen quoteringen van 1.00, wat betekent dat een meervoudige weddenschap nog steeds gewonnen kan worden, afhankelijk van de andere resultaten die er onderdeel van uitmaken.

B1.7.2 Gerelateerde weddenschappen:

De klant mag geen gerelateerde weddenschappen combineren (parlay) voor hetzelfde evenement. Gerelateerde weddenschappen zijn twee of meer verschillende weddenschappen met gerelateerde contingentie.

Voorbeeld:

 • Weddenschap 1: "Welk team scoort het volgende doelpunt?" bevat de volgende resultaten om op te wedden:
  • “Team A”
  • “Team B”
  • "Geen doelpunt"
 • Weddenschap 2: "Wanneer wordt het volgende doelpunt gescoord?" bevat de volgende resultaten om op te wedden:
  • "Tijdstip X"
  • "Tijdstip Y"
  • "Geen doelpunt"
 • Om dat de optie "Geen doelpunt" van toepassing is op beide weddenschappen, worden deze weddenschappen gezien als "gerelateerd" aan elkaar.

Gerelateerde weddenschappen bevatten niet noodzakelijkerwijs hetzelfde resultaat en verwijzen niet noodzakelijkerwijs naar dezelfde actie. Omdat de relatie van weddenschappen niet altijd zo duidelijk is als in bovenstaand voorbeeld, behoudt de onderneming het recht te bepalen welke weddenschappen aan elkaar gerelateerd zijn. Als een meervoudige weddenschap met 2 of meer gerelateerde keuze per ongeluk geaccepteerd is, dan behoudt de onderneming het recht deze weddenschap ongeldig te verklaren (zie regel A3.2 Ongeldige weddenschappen).

B1.8 Ex-Aequo plaatsingen en Dead Heat-regels (gelijkspel):

Er is sprake van een Ex-Aequo plaatsing als meerdere deelnemers, atleten of teams dezelfde eindpositie bereiken. Als een evenement eindigt in een ex-aequo plaatsing of in een dead heat (gelijkspel) en op voorwaarde dat een corresponderende wedoptie niet is aangeboden, dan gelden de volgende regels met betrekking tot de hoeveelheid prijzengeld: De quoteringen voor de winnende optie (die zijn gebaseerd op de Europese, decimale vorm) worden gedeeld door het aantal winnende uitkomsten die daarna vermenigvuldigd worden met de respectievelijke initiële inzet. Deze gevallen worden in uw account weergegeven onder "mijn weddenschappen" met de toevoeging "d/h" (dead heat).

Tenzij anders staat vermeld, is deze regel van toepassing waar twee of meer wedmogelijkheden getipt worden als winnende mogelijkheden.

Voorbeeld: een skiwedstrijd eindigt in een gelijkspel tussen deelnemer A (quotering: 4.60) en deelnemer B (quotering 9.00). Klanten die 10 euro hebben ingezet op deelnemer A winnen dan 23 euro (Quoteringen X inzet / aantal keuzes dat als correct wordt beschouwd= 4.60 x 10 / 2. Klanten die 10 euro hebben ingezet op deelnemer B winnen 45 euro (9.00 x 10 / 2).

B1.9 Live weddenschappen:

B1.9.1 Uitleg:

Live weddenschappen worden uitdrukkelijk aangeboden voor en tijdens een competitie in een speciaal gedeelte "live-wedden". De quoteringen worden voortdurend aangepast, zodat ze de feitelijke gang van zaken weerspiegelen. Om te voorkomen dat een weddenschap niet geaccepteerd wordt vanwege veranderende quoteringen, kan de klant tijdens het platsen van een weddenschap de opties "Accepteer alle veranderingen in de quoteringen" of "Accepteer hogere quoteringen" accepteren.

Meer informatie kunt u vinden op het wedstrookje bij de live-weddenschappen.

B1.9.2 Resultaten:

Voor live-weddenschappen zijn de resultaten die direct na afloop van een weddenschapsmarkt bekend worden, de resultaten die gebruikt worden om de winnende uitkomst(en) te evalueren. Daarop volgende aanpassingen (bijv. uitslagen die worden vastgesteld door een jury na de wedstrijd) zijn niet van invloed op de dan geldende live-weddenschap. Live-weddenschappen worden afgehandeld volgens de eigen statistieken van de onderneming, die zijn gebaseerd op de feitelijke gang van zaken tijdens de wedstrijd. Tenzij anders vermeld, zijn bij live-weddenschappen alle weddenschappen op "Non-runners" ongeldig.

B1.9.3 Veelgebruikte regels:

Voor live-weddenschappen zijn de "Veelgebruikte Weddenschapsregels" (B1) met betrekking tot de evalatie van een wedstrijd ook van toepassing. Uitzonderingen zijn speciale weddenschappen, die voor de feitelijke onderbreking bepaald worden. Deze worden geldig verklaard.

B1.10 Speeltijden:

In alle sporten waarbij een bepaalde speeltijd van toepassing is, is de uitslag na de reguliere speeltijd (inclusief blessuretijd) doorslaggevend. Verlenging of strafschoppenseries enz. zijn niet van invloed op de afhandeling van weddenschappen. Uitzonderingen worden vermeld op het moment dat ze voorkomen of zijn onderdeel van de speciale regels van de specifieke sport.

bwin kan niet garanderen dat de reguliere speeltijd van een evenement overeenkomt met de 'normale' speeltijd in de desbetreffende sport (bijv. vriendschappelijke wedstrijden in het voetbal). Afwijkende speeltijden zullen vermeld worden, indien deze informatie voor handen is. In ieder geval blijven de weddenschappen geldig.

B1.11 Diskwalificaties:

Voor alle weddenschappen die refereren aan de uiteindelijke uitslag van het evenement/toernooi, wordt iedere speler/starter of ieder team dat binnen 24 uur na afloop van het evenement/toernooi om welke reden dan ook gediskwalificeerd wordt, als verliezer aangemerkt.

B1.12 Soorten weddenschappen

B1.12.1 Wedden op Even of Oneven:

Als het resultaat "0" is, dan wordt de weddenschap afgehandeld als "Even".

B1.12.2 Handicap/Spread:

Het evenement dient uitgespeeld te worden om een weddenschap te laten gelden.

B1.12.3 Totaal wedden (alle weddenschappen bevatten de wedopties "Meer dan" en "Minder dan"):

Als het evenement gestopt wordt voordat het voltooid is, dan zijn alle weddenschappen ongeldig, tenzij het hoogst mogelijke totaalbedrag dat gewed kan worden al bereikt is. In dat geval zijn de weddenschappen geldig.

B1.12.4 Head-to-Head-wedden (H2H):

 • Enkelvoudig evenement: Als één of meer deelnemers zich terugtrekken voordat het evenement begonnen is, dan zijn alle weddenschappen ongeldig. Als een deelnemer gediskwalificeerd wordt of het evenement om welke reden dan ook niet voltooid wordt, dan wordt deze deelnemer aangemerkt als "verliezer". Als alle deelnemers van de Head-to-Head-weddenschap gediskwalificeerd zijn of het evenement niet voltooien, dan zijn alle weddenschappen ongeldig. Als 2 of meer deelnemers op dezelfde plaats eindigen, dan geldt de regel "Dead Heat" (B1.7).
 • Toernooi: Deze regel is van toepassing op alle toernooien die in een Knockout- of Round Robin-systeem of een combinatie daarvan gespeeld worden. De winnaar is de deelnemer die in de uiteindelijke scorelijst van het toernooi als hoogste eindigt. Als er geen officiële scorelijst is, dan wordt de laatst succesvol voltooide wedstrijd als de laatste positie gezien. Als twee of meer deelnemers het toernooi afronden op dezelfde plaats of als hun laatste succesvol voltooide wedstrijd hetzelfde is, dan geldt de Dead Heat-regel. Als één of meer deelnemers zich terugtrekken voordat het toernooi begonnen is, dan zijn alle weddenschappen ongeldig.

B1.12.5 Medailleweddenschappen:

Alle weddenschappen op het aantal medailles worden geëvalueerd aan de hand van de officiële medailletabel die wordt uitgegeven aan het eind van het evenement (v.b. Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, …).Welke veranderingen dan ook die door een bestuurlijke instantie op een later moment worden doorgevoerd, zijn niet van toepassing op de weddenschappen.

Teammedailles: Medailles die gewonnen worden door een team/land per onderdeel tellen als één medaille.

B1.12.6 Genomineerde Finalisten:

De finalisten zijn de spelers/teams die daadwerkelijk in de finale staan, ongeacht hoe ze in de finale komen, inclusief beslissingen die gemaakt zijn door regelgevende instanties.

B1.12.7 "Iemand anders"/"Het veld":

In het geval dat de wedmogelijkheden de wedoptie "Iemand anders", "het veld", "een hier niet vermelde deelnemer" of iets dergelijks bevatten, dan wordt hiermee aangeduid alle deelnemers behalve aan het betreffende evenement die niet met naam in de lijst met wedopties staan aangegeven - waarbij het niet belangrijk is of er hiervoor quoteringen beschikbaar zijn of niet.

B1.12.8 Enhanced Odds Specials:

Voor alle weddenschappen die verwijzen naar de resultaten van meer dan 1 evenement, moet elk afzonderlijk evenement binnen 72 uur na de geplande tijd plaatsvinden anders zijn de weddenschappen ongeldig.

Wanneer tenminste één van de betrokken evenementen niet op tijd start of geëindigd met een officiële winnaar, dan zijn alle weddenschappen met betrekking voor de ‘enhanced odds specials’ ongeldig.

Deze regel is niet van toepassing op weddenschappen die geplaatst zijn als multi-weddenschap.

B1.12.9 Money Back Specials:

Voor alle weddenschappen die worden aangeboden in de ‘Money Back Specials’ sectie zijn de volgende regels van toepassing:

 • Maximum inzet: Klanten kunnen tot € 100 inzetten (of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid) op elke mart tenzij anders staat aangegeven.
 • Wanneer voldaan is aan de getoonde voorwaarde, worden de inzetten voor verloren weddenschappen geretourneerd.
 • Als weddenschappen worden geplaatst waarvan de inzet het toegestane maximum overschreidt, dan wordt alleen de toegestane max. inzet geretourneerd.
 • Terugbetaalde verloren weddenschappen worden in de account gekenmerkt als 'geannuleerd'.
 • ‘Money Back’ weddenschappen kunnen alleen geplaatst worden als enkelvoudige weddenschappen. Wanneer een ‘Money Back’ weddenschap is geplaatst binnen een Multi-weddenschap, dan wordt geen inzet terugbetaald voor deze weddenschap.

B2 Speciale Regels

Klik hier voor de Speciale Regels voor specifieke sporten.