bwin Video Algemene Voorwaarden

§ 1 Gebruik van en toegang tot Live Video

 • (1) Alleen gebruikers van bwin hebben toegang tot bwin Live Video. Onder gebruiker wordt volgens deze Algemene Voorwaarden iedere persoon verstaan die een account bij bwin heeft geopend en een positieve balans heeft (bonusgeld wordt niet meegeteld) of in de afgelopen 24 uur actief is geweest.

 • (2) Er is geen vaste lijst van geografische gebieden waar bwin de mogelijkheid heeft om bwin Live Video in het algemeen uit te zenden. De lijst met geplande wedstrijden vormt een afspiegeling van de evenementen die u op uw specifieke locatie kunt bekijken.

 • (3) Momenteel zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van bwin Live Video. Het staat bwin echter te allen tijde vrij om op eigen initiatief een tarief, registratie of andere vorm van contributie of voorwaarde in te voeren voor het gebruik van bwin Live Video, nadat de klant dienovereenkomstig is geïnformeerd.

 • (4) bwin behoudt zich het recht voor om de toegang tot bwin Live Video te weigeren of te beëindigen, dan wel naar eigen goeddunken, en zonder de klant op de hoogte te brengen, bwin Live Video te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. De gehele programmering van bwin Live Video kan te allen tijde worden gewijzigd en bwin kan programma's op bwin Live Video geheel naar eigen inzicht en zonder kennisgeving aan de klant wijzigen, opschorten, vervangen of annuleren. bwin garandeert geen audiocommentaar bij ieder evenement, daar audiocommentaar slechts voor een bepaald aantal evenementen wordt aangeboden.

 • (5) Door bwin Live Video te bezoeken, accepteert de klant deze voorwaarden.

§ 2 Technische vereisten

 • (1) bwin adviseert een flatrate internetverbinding met een capaciteit van minimaal 500 kbps (ADSL); streaming kan leiden tot hoge internetkosten.

 • (2) Aanbevolen systeemvereisten zijn 256 MB RAM, 1 GHz processor en Adobe Flash Player 8.0 of hoger.

§ 3 Mogelijke vertraging

 • bwin benadrukt dat er, hoewel bwin Live Video wordt aangeprezen als "Live", vertragingen kunnen optreden van enkele seconden, ofschoon precieze gegevens over de lengte van de vertraging niet kunnen worden gegeven. bwin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid te voor verliezen die ontstaan, doordat een klant vertrouwt op bwin Live Video.

§ 4 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • (1) bwin wijst nadrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid van de hand, indien bwin Live Video wordt onderbroken of foutief blijkt. Tevens aanvaardt bwin geen aansprakelijkheid wat betreft de beschikbaarheid van bwin Live Video voor klanten tijdens de aangegeven uren. bwin aanvaardt verder geen enkele vorm van aansprakelijkheid dat bwin Live Video voldoet aan de technische eisen van de klant of dat het zal functioneren in combinatie met bepaalde software of hardware.

 • (2) bwin garandeert geen vaste videokwaliteit voor bwin Live Video, omdat deze afhankelijk is van de internetverbinding van de gebruiker en deze buiten de invloedsfeer van bwin valt. De geboden beeldkwaliteit en het –formaat kunnen ook van evenement tot evenement verschillen.

 • (3) bwin is niet verantwoordelijk voor directe of indirect verliezen, inclusief, doch niet beperkt tot, een verlies van winst, gegevens, zaken of goodwill van een klant, omdat hij vertrouwt op bwin Live Video.

§ 5 Intellectuele eigendomsrechten

 • (1) Al het geboden videomateriaal is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het recht om bwin Live Video te gebruiken is niet exclusief, niet overdraagbaar en herroepbaar en wordt alleen gegarandeerd voor persoonlijke, particuliere en niet-commerciële doeleinden. Door het gebruik van de klant zal geen inbreuk worden gemaakt op alle copyright, handelsmerken en overige eigendomsrechten. Anders kan bwin automatisch het recht van de betreffende klant om bwin Live Video te gebruiken opheffen.

 • (2) Klanten zijn niet gerechtigd tot het kopiëren, opslaan, wijzigen of verspreiden van bwin Live Video programma's of derden hierbij te ondersteunen.

 • (3) bwin Live Video programma's zullen niet door een klant publiekelijk worden vertoond, ongeacht het feit dat hiervoor geen vergoeding wordt gevraagd, noch zal de klant iemand anders hierbij ondersteunen.

 • (4) Iedere klant die deze Algemene Voorwaarden schendt, kan worden vervolgd voor de ontstane schade. Dit omvat ook het schenden van rechten van derden, die eveneens tot vervolging van een klant kunnen overgaan.

§ 6 Algemene bepalingen

 • (1) Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door bwin worden gewijzigd. Als bwin significante wijzigingen uitvoert, zal zij de klant dienovereenkomstig informeren. Ondanks deze informatie blijft het de verantwoordelijkheid van iedere klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren. Als een klant bwin Live Video blijft gebruiken, nadat er wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn aangebracht, wordt dit automatisch als een acceptatie van deze gewijzigde Algemene Voorwaarden beschouwd.

 • (2) Op deze Algemene Voorwaarden is de wetgeving van Gibraltar van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden behandeld door de rechtbank die onder Gibraltarees gezag ressorteert.